Kohtla vald - parima pangaga paik.

 2015

ONTIKA KÜLA PINGI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsus 03.12.2015

Pingi lähteseisukohad

DP seletuskiri (eelnõu)

DP asukohaskeem

DP tugijoonis

DP Põhijoonis

DP tehnovõrkude koondplaan

DP illustratsioon

DP lähteseisukohtade ja eelnõu avaliku arutelu protokoll 21.12.2016

Esitatud ettepanekud:

Tehnilised tingimused

 

 

2016

ROODU KÜLA TARUMIPESA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Algatatud Kohtla Vallavaolikogu 04.05.2016 otsusega nr 92

 

2006

SAKA KÜLA TIKRI JA PAJU KINNISTU DETAILPLANEERING

  • Detailplaneeringu algatamise otsus

VALASTE KÜLA KALDA KINNISTU DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 25.08.2011)

Detailplaneeringu pass

Kalda mü DP 3d vaated

Kalda mü DP etapid

Kalda mu DP lisad (18,3 MB)

Kalda mü DP olemasolev olukord

Kalda mü DP põhijoonis

Kalda mü DP seletuskiri

Kalda mü DP situatsiooniskeem

Kalda mü DP tehno

Kalda KSH aruanne (heakskiidetud 22.04.2008) (17,0 MB)

Kalda DP KMH eksperthinnang 19.05.2011

 VALASTE JA ONTIKA KÜLADES UUESILLA KINNISTUTE DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 11.03.2010)

Detailplaneeringu pass

DP Põhijoonis

DP seletuskiri

UUESILLA JA MÄEPÕLLU KINNISTUTE DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 05.05.2011)

Detailplaneeringu pass

Valaste DP imbväljaku rajamise eksperthinnang 14.10

Valaste DP põhijoonis 25.11.2010

Valaste DP tehnoplaan 25.11.2010

Valaste SK 26.11

Valaste DP naabriga

Valaste ja Ontika KSH aruanne (heakskiidetud 26.08.08) (20MB)

2008

PEERI KÜLA LIIVA KINNISTU DETAILPLANEERING

Algatatud detailplaneeringu menetlus lõpetatud Kohtla Vallavalitsuse 16.aprilli 2014.a. korraldusega nr 62

2010

JÄRVE KÜLA VESKI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 14.03.2012)

Detailplaneeringu pass

Veski DP põhijoonis

Veski DP põhijoonis täiendatud 10.01.2012

Veski DP seletuskiri

Veski DP liitumispunkt

Veski DP hoone eskiis

2012

ONTIKA KÜLA EERO MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 29.05.2013)

Detailplaneeringu pass

Eero DP eskiislahenduse põhijoonis 02.01.2013

Seletuskiri 13.03.2013

Eero DP eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang