Kohtla vald - parima pangaga paik.

Sotsiaaltöötaja Tatjana Olesk - sotsiaalhoolekande valdkonna korraldamine, koordineerimine ja juhtimine; vältimatu abi korraldamine; sotsiaalnõustamine, s.h.eakate ja puuetega isikute hoolekande korraldamine; hooldajatoetuse määramine; abivahendi- ja parkimiskaardi väljastamine; eakate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel; avahooldusteenuste, invaabivahendite laenutuse ja sotsiaaltranspordi korraldamine, riiklike toimetulekutoetuse, vajaduspõhise toetuse ja valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine

Telefon 3373 389, e-post  tatjana.olesk@toila.ee

 

Lastekaitsespetsialist Kersti Tammesaar - laste hoolekande korraldamine; laste õiguste ja huvide kaitse; eestkoste seadmine/lõpetamine alaealiste laste üle; laste kasvatusega seotud vaidluste lahendamine (kohtule arvamuste koostamine jne); töö paljulapseliste ja puuetega lastega peredega; koolikohustust mittetäitvate laste ja nende peredega tegelemine

Telefon 337 3348, e-post kersti.tammesaar@toila.ee

 

Hooldustöötaja- Marje Vist -koduteenuse osutaja

 

Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad:

Vallavalitsuses esmaspäeviti kell 09.00 - 12.00 ja 13.00-16.00 ; kolmapäeviti kell 09.00-12.00 ja 13.00-18.00

 

Info ohvriabi ja lepitusteenuse kohta, ohvriabi töötajate kontaktandmed

Kuriteoohvritele makstavad riiklikud hüvitised