Kohtla vald - parima pangaga paik.

Sotsiaalvaldkond

Avaldus ühekordse sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Avaldus õpilase sõidusoodustuse taotlemiseks

Hooldajaks määramise avaldus

Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse saamiseks

Raske ja sügava puudega isiku täiendava toetuse avaldus

Avaldus sotsiaalteenuse saamiseks

Ehitusvaldkond

Kaeveloa taotlus

Ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele, vt teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid kättesaadavad aadressil: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister 

Rahvastik

Elukohateadeelektrooniline elukohateade

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Elukoha andmete muutumist saab esitada: 

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);

Jäätmekorraldus

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitunud väljaveo muutmise sageduse taotlus

Jäätmeõiend

Muud

Huvi-ja spordiklubi toetamise taotlus

Huvi-ja spordiklubis osalemise kinnitus

Külade tegevustoetus

Taotlus tegevustoetuseks

Aruanne tegevustoetuse kasutamisest

Reklaami paigaldamine

Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon