Kohtla vald - parima pangaga paik.

1.jaanuarist 2014 on Kohtla valla vee-ettevõtjaks OÜ Järve Biopuhastus
KOHTLA-JÄRVE 30328
telefon 33 64 683
fax 33 70 241
e-mail: info@idavesi.ee
Rikked 24 h 33 44 004

Konkurentsiamet kooskõlastas 01.12.2015. a otsusega nr 9.1-3/15-015 OÜ Järve Biopuhastus uued veehinnad, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2016. a. Veehind 

 

Õigusaktid

Kohtla valla Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027

 

Kohtla valla ühisveevärgi joogivee kvaliteedist

 

 

Puurkaevudest

Kanalisatsioon

Kohtla vald jääb  Järve külaga Kohtla - Järve üle 2000 ie reoveekogumisalale

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPOfWg2VWVn7ZU849wqxa2zZzPls5xvQ

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste reoveekäitlus

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Kohtla vald peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise.

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate sisu purgimise võimalus on olemas Kohtla-Järve regionaalse reoveepuhasti juures.